Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych. Przeciętna zasobność to 250 m sześc./ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Choszczno posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

Pod koniec stycznia br. nastąpiło rozstrzygnięcie XXVI Submisji drewna cennego i tartacznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W tym roku sprzedano ponad 1,2 tys. metrów sześciennych drewna, z których ok. 11 % stanowiło drewno z Nadleśnictwa Choszczno.

Zaoferowany do sprzedaży surowiec zainteresował oferentów z sześciu krajów, tj. Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii, Czech i Estonii, którzy zakupili łącznie 98,9 % ogólnej masy wystawianego drewna. Z Nadleśnictwa Choszczno sprzedano 99 % oferowanej masy (139,12 m3).

Z pośród oklein przygotowanych przez Nadleśnictwo Choszczno największą cenę za metr sześcienny uzyskała kłoda dębowa pochodząca z Leśnictwa Mogilica (1 255 €/m³), zaś największą wartość za całą sztukę uzyskała kłoda pochodząca z Leśnictwa Bralęcin (3 376 €).

Ciekawostką była sztuka (również z Leśnictwa Mogilica), która w związku z posiadaną wadą - spalenizna dębu (odmiana zgnilizny twardej), powinna wg obowiązujących norm być drewnem opałowym (ok. 25 €/m³), a uzyskała cenę 385 €/m³.