Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Szkolą i szacują ...

Szkolą i szacują ...

W dniu 14 maja br. w obiekcie edukacyjnym „Zielona Sowa” zlokalizowanym na terenie szkółki leśnej w Sułkowie odbyło się szkolenie dotyczące tematyki szacowania szkód łowieckich w świetle znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.

Szkolenie prowadził Pan Marek Szczerba – Zastępca Nadleśniczego i Pan Andrzej Markowski – biegły sądowy rzeczoznawca w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenie adresowane było przede wszystkim do lokalnych samorządów – organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin oraz kół łowieckich, jako podmiotów odgrywających kluczową rolę w  zrewolucjonizowanym procesie szacowania szkód łowieckich. Omówione podczas blisko trzygodzinnych zajęć zagadnienia rozwiały szereg wątpliwości zarówno w materii literalnej interpretacji znowelizowanych fragmentów ustawy, jak i w kwestiach czysto praktycznych związanych z metodyką szacowania szkód łowieckich w zbożach, kukurydzy, ziemniakach, rzepaku i trwałych użytkach zielonych. Padło mnóstwo trudnych pytań, na które udzielono precyzyjnych odpowiedzi.

 

                                                                            Tekst: Paulina Padiasek