Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

XXVI SUBMISJA DREWNA CENNEGO I TARTACZNEGO W RDLP W SZCZECINIE

Pod koniec stycznia br. nastąpiło rozstrzygnięcie XXVI Submisji drewna cennego i tartacznego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W tym roku sprzedano ponad 1,2 tys. metrów sześciennych drewna, z których ok. 11 % stanowiło drewno z Nadleśnictwa Choszczno.

Zaoferowany do sprzedaży surowiec zainteresował oferentów z sześciu krajów, tj. Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii, Czech i Estonii, którzy zakupili łącznie 98,9 % ogólnej masy wystawianego drewna. Z Nadleśnictwa Choszczno sprzedano 99 % oferowanej masy (139,12 m3).

Z pośród oklein przygotowanych przez Nadleśnictwo Choszczno największą cenę za metr sześcienny uzyskała kłoda dębowa pochodząca z Leśnictwa Mogilica (1 255 €/m³), zaś największą wartość za całą sztukę uzyskała kłoda pochodząca z Leśnictwa Bralęcin (3 376 €).

Ciekawostką była sztuka (również z Leśnictwa Mogilica), która w związku z posiadaną wadą - spalenizna dębu (odmiana zgnilizny twardej), powinna wg obowiązujących norm być drewnem opałowym (ok. 25 €/m³), a uzyskała cenę 385 €/m³.